Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 禳NHƯƠNG
Hán

NHƯƠNG- Số nét: 22 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ONジョウ
KUN禳う はらう
  • Tế cầu mát, lễ tiễn, lễ cầu giải trừ tai họa.