Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 祓PHẤT
Hán

PHẤT- Số nét: 09 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ONフツ, ハイ
KUN祓う はらう
  • Trừ đi, trừ vạ cầu phúc.