Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 祚TỘ
Hán

TỘ- Số nét: 10 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ON
KUN祚い くらい
  祚い さいわい
  • Lộc, ngôi. Vận nước nối đời thịnh vượng gọi là tộ. Như Hán tộ 漢祚 đời nhà Hán.
  • Phúc. Như thụ tộ 受祚 chịu phúc.
  • Năm.