Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 祀TỰ
Hán

TỰ- Số nét: 08 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ON
KUN祀る まつる
  まつり
  • Tế.
  • Năm, đầu năm gọi là nguyên tự 元祀.