Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 祠TỪ
Hán

TỪ- Số nét: 10 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ON
KUN ほこら
  まつる
  • Dền thờ, nhà thờ.
  • Cúng tế.
  • Tế xuân.