Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 祟TÚY,TRÚY
Hán

TÚY,TRÚY- Số nét: 10 - Bộ: THỊ, KỲ 示

ONスイ
KUN祟る たたる
  祟り たたり
  • Ma làm, ma đói làm người để vòi ăn lễ. Trang Tử 莊子 : Nhất tâm định nhi vương thiên hạ, kỳ quỉ bất túy, kỳ hồn bất bì 一心定而王天下,其鬼不祟,其魂不疲 (Thiên đạo 天道) tấc lòng định mà làm vua thiên hạ, làm ma không trêu, làm hồn không mệt. Ta quen đọc là chữ trúy.