Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 矩CỦ
Hán

CỦ- Số nét: 10 - Bộ: THỈ 矢

ON
KUN かね
  かねざし
  さしがね
  のり
  つね
  ただし
  • Cái khuôn làm đồ vuông.
  • Khuôn phép.