Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 屆GIỚI
Hán

GIỚI- Số nét: 08 - Bộ: THI 尸

ONカイ
KUN屆ける とどける
  屆く とどく
  • Dến. Như giới thời 屆時 tới thời, một lần cũng gọi là nhất giới 一屆.