Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 矣HĨ
Hán

HĨ- Số nét: 07 - Bộ: THỈ 矢

ON
  • Vậy, lời nói dứt câu.
  • Dùng làm trợ từ, cũng như chữ "tai" 哉, như "thậm hĩ ngô suy hĩ" 甚矣,吾衰矣 (Luận ngữ 論語) tệ quá, ta suy quá lắm rồi.
  • Dùng như chữ "hồ" 乎 để hỏi lại, như "tắc tương yên dụng bỉ tướng hĩ" 則將焉用彼相矣 (Luận ngữ 論語) thì sẽ dùng họ giúp làm gì ư ?