Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 履LÝ
Hán

LÝ- Số nét: 15 - Bộ: THI 尸

ON
KUN履く はく
  • Giầy da, giầy đi đóng bằng da gọi là lý.
  • Giầy xéo. Như lâm thâm lý bạc 臨深履薄 tới chỗ sâu xéo váng mỏng, nói ý là sự nguy sợ.
  • Lộc. Như phúc lý 福履 phúc lộc.
  • Sự hành vi, chỉ về sự tích đã làm nên. Như thao lý ?履 cái dấu tích đã giữ được trong các sự đã qua, lý lịch 履? chỗ kinh lịch tại chức vụ trong đời đã làm ra.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
行日 LÝ HÀNH,HÀNG NHẬT ngày thực hiện nghĩa vụ
行する LÝ HÀNH,HÀNG áp dụng
LÝ HÀNH,HÀNG sự thực hiện; sự thi hành; sự thực thi
LÝ VẬT giày dép
歴書 LÝ LỊCH THƯ bản lý lịch
LÝ LỊCH lịch sử; dữ kiện;lý lịch
đi (giày, tất); xỏ (giầy, tất)
き物 LÝ VẬT giày dép
き古し LÝ CỔ sự cũ rách
THẢO LÝ dép bằng cỏ
行の契約 VỊ,MÙI LÝ HÀNH,HÀNG KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng chưa thực hiện
麻裏草 MA LÝ THẢO LÝ Giày vải gai