Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 犀TÊ
Hán

TÊ- Số nét: 12 - Bộ: THI 尸

ONサイ, セイ
  • Con tê giác.
  • Tê lợi 犀利 bền sắc (nói về đồ binh).
  • Hạt bầu xếp hàng như cánh hoa.