Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 屍THI
Hán

THI- Số nét: 09 - Bộ: THI 尸

ON
KUN しかばね
  • Thây người chết.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
をあばく THI bốc mả;bốc mộ
CƯƠNG THI Ma cà rồng; xác chết biết cử động