Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 屁THÍ
Hán

THÍ- Số nét: 07 - Bộ: THI 尸

ON
KUN
  おなら
  • Hơi tiết xuống dưới. Tục gọi đánh rắm là phóng thí 放屁.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
する PHÓNG THÍ đánh rắm