Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 舖PHÔ
Hán

PHÔ- Số nét: 15 - Bộ: THIỆT 舌

ON
  • Tục dùng như chữ "phô" 鋪.