Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 坏KHÔI,BÙI
Hán

KHÔI,BÙI- Số nét: 07 - Bộ: THỔ 土

ONハイ
KUN つき
  おか
  • Ngói mộc.
  • Một âm là bùi. Lấy đất lấp lỗ hang lại.
  • Tường vách.