Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 恚KHUỂ
Hán

KHUỂ- Số nét: 10 - Bộ: THỔ 土

ON
KUN恚る いかる
  • Tức giận, bảo người ta không nghe mang lòng tức giận gọi là khuể.