Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 垠NGÂN
Hán

NGÂN- Số nét: 09 - Bộ: THỔ 土

ONギン, ゴン
KUN きし
  垠い さかい
  • Bờ.
  • Ngần. Như kì đại vô ngân 其大無垠 thửa to không ngần.