Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 黐LI
Hán

LI- Số nét: 23 - Bộ: THỬ 黍

ONチ, リ
KUN もち
  • Nhựa đánh bẫy chim.