Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 混HỖN
Hán

HỖN- Số nét: 11 - Bộ: THỦY 水

ONコン
KUN混じる まじる
  混じり -まじり
  混ざる まざる
  混ぜる まぜる
  混む こむ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
成商業会議所 HỖN THÀNH THƯƠNG NGHIỆP HỘI NGHỊ SỞ phòng thương mại hỗn hợp
合する HỖN HỢP pha trộn
ざる HỖN được trộn; được hòa trộn
成する HỖN THÀNH lẫn lộn;láo nháo
HỖN HỢP hỗn hợp;lai;tạp
和物 HỖN HÒA VẬT tạp chất
凝土 HỖN NGƯNG THỔ bê tông
雑な HỖN TẠP lộn xộn;lổng chổng;lung tung
和する HỖN HÒA xới
入する HỖN NHẬP xen kẽ
雑する HỖN TẠP đông đúc
同する HỖN ĐỒNG lẫn lộn; nhầm lẫn
交林 HỖN GIAO LÂM rừng hỗn hợp
HỖN TẠP hỗn tạp; tắc nghẽn
HỖN ĐỒNG sự lẫn lộn; sự nhầm lẫn
HỖN GIAO Sự pha trộn
迷する HỖN MÊ hôn mê
合関税 HỖN HỢP QUAN THUẾ chuyên chở hỗn hợp
乱する HỖN LOẠN hòa lẫn;lộn xộn;pha lẫn;rối loạn;tán loạn
HỖN MÊ sự hôn mê
合貨物 HỖN HỢP HÓA VẬT hàng hỗn hợp
乱する HỖN LOẠN hỗn loạn
血児 HỖN HUYẾT NHI con lai
合税 HỖN HỢP THUẾ tạp thuế
乱した HỖN LOẠN bát nháo;bối rối;bộn bề;bừa bộn;diệu vợi;ngổn ngang;phiền toái
血の人 HỖN HUYẾT NHÂN người lai
合物 HỖN HỢP VẬT hợp chất;tạp chất;vật hỗn hợp
乱させる HỖN LOẠN đảo loạn
HỖN HUYẾT lai;lai căng;loạn luân;máu lai
合機 HỖN HỢP CƠ,KY máy trộn
HỖN LOẠN hỗn độn;hỗn loạn;loạn lạc;sự hỗn loạn;tạp loạn
HỖN SẮC màu trộn
合林 HỖN HỢP LÂM rừng hỗn hợp
んでいる HỖN đông đúc
HỖN PHƯỞNG chỉ hỗn hợp
合成分 HỖN HỢP THÀNH PHÂN dị chất
HỖN đông đúc
HỖN TRỌC sự khuấy đục; sự làm đục
合保険証券 HỖN HỢP BẢO HIỂM CHỨNG KHOÁN đơn bảo hiểm hỗn hợp;hàng hỗn hợp
ぜ物 HỖN VẬT vật bị pha trộn
HỖN ĐỘN Sự lẫn lộn; sự hỗn loạn; sự hỗn độn
合の HỖN HỢP tạp nhạp
ぜる HỖN ngào;trộn; pha trộn; hòa trộn;xáo trộn
HỖN CHIẾN hỗn chiến
合する HỖN HỢP lẫn lộn;láo nháo;pha lẫn;trộn;xáo trộn
じる HỖN được trộn; được hòa trộn
漆(ワニス) TẤT HỖN HỢP pha sơn