Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 笆BA
Hán

BA- Số nét: 10 - Bộ: TRÚC 竹

ON
  • Tre gai, thứ tre có gai giồng làm bờ rào. Tục gọi bờ rào là "ly ba" 籬笆.