Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筥CỬ
Hán

CỬ- Số nét: 13 - Bộ: TRÚC 竹

ONキョ
KUN はこ
  • Cái sọt.
  • Gồi lúa.