Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 笄KÊ
Hán

KÊ- Số nét: 10 - Bộ: TRÚC 竹

ONケイ
KUN こうがい
  • Một dạng của chữ 筓.