Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筐KHUÔNG
Hán

KHUÔNG- Số nét: 12 - Bộ: TRÚC 竹

ONキョウ
KUN かたみ
  かご
  はこ
  • Cái sọt vuông.