Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筧KIỂN
Hán

KIỂN- Số nét: 13 - Bộ: TRÚC 竹

ONケン
KUN かけひ
  かけい
  • Ống bằng tre để dẫn nước.