Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 笵PHẠM
Hán

PHẠM- Số nét: 11 - Bộ: TRÚC 竹

ONハン, ボン
KUN のり
  • Cái khuôn, lấy đất làm khuôn gọi là "hình" 型, lấy loài kim làm khuôn gọi là "dong" 鎔, lấy loài mộc làm khuôn gọi là "mô" 模, lấy tre làm khuôn gọi là "phạm" 笵.