Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筏PHIỆT
Hán

PHIỆT- Số nét: 12 - Bộ: TRÚC 竹

ONバツ, ハツ, ボチ
KUN いかだ
  • Cánh bè, tán dương phép Phật rất mầu cứu vớt cho người khỏi chìm đắm gọi là "từ hàng bảo phiệt" 慈航寶筏 ý nói cứu vớt được các chúng sinh vậy.