Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 笞SI
Hán

SI- Số nét: 11 - Bộ: TRÚC 竹

ON
KUN むち
  しもと
  • Dánh roi, đánh bằng bàn vả. Là một thứ hình trong ngũ hình ngày xưa.