Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筮THỆ,PHỆ
Hán

THỆ,PHỆ- Số nét: 13 - Bộ: TRÚC 竹

ONゼイ, セイ
KUN筮う うらなう
  めどぎ
  • Bói cỏ thi, tới nhậm chức quan gọi là "thệ sĩ" 筮仕. Ta quen đọc là chữ "phệ".


Từ hánÂm hán việtNghĩa
竹で占う THỆ,PHỆ TRÚC CHIẾM,CHIÊM bói thẻ