Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筌THUYÊN
Hán

THUYÊN- Số nét: 12 - Bộ: TRÚC 竹

ONセン
KUN うけ
  うえ
  • Cái nơm.