Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筅TIỂN
Hán

TIỂN- Số nét: 12 - Bộ: TRÚC 竹

ONセン
KUN ささら
  • Cái chổi, cái chổi làm bằng tre để rửa nồi chõ.
  • "Lang tiển" 狼筅 một thứ đồ binh.