Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筑TRÚC
Hán

TRÚC- Số nét: 12 - Bộ: TRÚC 竹

ONチク
KUN つく
  づき
  • Một thứ âm nhạc, như cái đàn của xẩm.