Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 笘xxx
Hán

xxx- Số nét: 11 - Bộ: TRÚC 竹

ONセン, チョウ
  • Tấm ván bằng tre để trẻ con tập viết thời xưa.