Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 筺xxx
Hán

xxx- Số nét: 13 - Bộ: TRÚC 竹

ONキョウ
KUN かたみ
  かご
  はこ
  こばこ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
xxx THỂ khung gầm; khung chính