Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蛄CÔ
Hán

CÔ- Số nét: 11 - Bộ: TRÙNG 虫

ON
  • Lâu cô 螻蛄 con dế, một thứ sâu ở lỗ giống như con dế mèn rất làm hại lúa và nho.
  • Huệ cô ?蛄 một loại ve sầu nhỏ.