Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蚪ĐẨU
Hán

ĐẨU- Số nét: 10 - Bộ: TRÙNG 虫

ON
  • Khoa đẩu 蝌蚪 con nòng nọc.
  • Lối chữ ngày xưa giống con nòng nọc nên gọi là khoa đẩu văn 蝌蚪文. Còn viết là 科斗文.