Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蜆HIỆN
Hán

HIỆN- Số nét: 13 - Bộ: TRÙNG 虫

ONケン
KUN しじみ
  • Con hến.
  • Con sâu kèn.