Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蚩XI
Hán

XI- Số nét: 10 - Bộ: TRÙNG 虫

ON
  • Ngây ngô, tả cái dáng vô tri thức.
  • Xi Vưu 蚩尤 vua nước Cửu Lê ngày xưa sinh việc binh qua, chế ra giáo mác cung nỏ quấy rối chư hầu, bị vua Hoàng Đế ?帝 đánh chết.