Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 眞CHÂN
Hán

CHÂN- Số nét: 10 - Bộ: TRỦY 匕

ONシン
KUN
  まこと
  さな
 
  まこ
  まさ
  まつ
  • Chân thực, tình thành rất mực gọi là chân. Như chân như 眞如 nguyên lai vẫn tinh thành viên mãn thanh tịnh, không phải mượn ở ngoài vào, chân đế 眞諦 đạo lý chân thực, trái lại với chữ vọng 妄.
  • Người tiên, nhà đạo gọi những người tu luyện đắc đạo là chân nhân 眞人. Dạo Phật, đạo Lão nói chữ chân 眞 cũng như bên nhà Nho nói chữ thành 誠.
  • Vẽ truyền thần gọi là tả chân 寫眞, chụp ảnh cũng gọi là tả chân.
  • Cũng viết là chân 真.