Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 孛BỘT
Hán

BỘT- Số nét: 07 - Bộ: TỬ 子

ONハイ, ブツ, ボツ
  • Sao chổi.
  • Bừng mặt.