Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 孥NÔ
Hán

NÔ- Số nét: 08 - Bộ: TỬ 子

ONド, ヌ
KUN つまこ
  • Con, có nghĩa gọi chung cả vợ con. Như tội nhân bất nô 罪人不孥 bắt tội không bắt đến vợ con.
  • Dứa ở.