Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 孱SÀN
Hán

SÀN- Số nét: 12 - Bộ: TỬ 子

ONセン, サン
KUN孱い よわい
  • Yếu đuối (yếu đuối hay ốm).
  • Hèn kém.
  • Quẫn bách.