Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 孜TƯ
Hán

TƯ- Số nét: 07 - Bộ: TỬ 子

ON
KUN孜める つとめる
  • Tư tư 孜孜 chăm chăm (xa xả).