Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蹊HỀ
Hán

HỀ- Số nét: 17 - Bộ: TÚC 足

ONケイ
KUN みち
  蹊る わたる
  • Lối người đi, lối đi.
  • Đi tắt qua.