Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 跂KÌ
Hán

KÌ- Số nét: 11 - Bộ: TÚC 足

ON
KUN跂つ つまだつ
  むつゆび
  • Ngón chân thừa.
  • Một âm là khí. Kiễng chân. Như khí vọng 跂望 đứng nhón chân lên mà trông xa.