Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 囿HỮU
Hán

HỮU- Số nét: 09 - Bộ: VI 囗

ONユウ
KUN その
  • Vườn nuôi các giống thú để chơi.
  • Hẹp hòi, như "hữu ư nhất ngung" 囿於一隅 rốt chặt vào một xó.
  • Vườn dược.
  • Chỗ mà mọi sự vật họp nhiều ở đấy.