Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 圈KHUYÊN
Hán

KHUYÊN- Số nét: 11 - Bộ: VI 囗

ONケン
KUN圈い かこい
  • (Danh) Chuồng nuôi giống muông. ◎Như: trư quyển 豬圈 chuồng lợn, hổ quyển 虎圈 chuồng cọp.
  • (Danh) Họ Quyển.
  • Một âm là khuyên. (Danh) Chung quanh, vòng ngoài. ◎Như: thành khuyên nhi 城圈兒 chung quanh thành. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Trí Thâm chánh đấu gian, (...) khiếu nhất thanh: Trước! Na Thôi Đạo Thành tâm hoảng, chỉ đạo trước tha thiền trượng, thác địa khiêu xuất khuyên tử ngoại khứ 智深正鬥間, (...) 叫一聲: 著! 那崔道成心慌, 只道著他禪杖, 托地跳出圈子外去 (Đệ lục hồi) Lỗ Trí Thâm trong trận đấu, (...) hét lên một tiếng: "Coi này!". Thôi Đạo Thành hoảng quá, bèn tránh thiền trượng rồi nhảy ra ngoài vòng đấu.
  • (Danh) Cái vòng, cái vành. ◎Như: hạng khuyên 項圈 vòng đeo cổ (trang sức), hoa khuyên 花圈 vòng hoa.
  • (Danh) Phạm vi, phạm trù (dùng cho một số hoạt động, ngành nghề). ◎Như: điện ảnh khuyên 電影圈 giới điện ảnh.
  • (Danh) Lượng từ: (số) vòng. ◎Như: tam khuyên thiết ti 三圈鐵絲 ba vòng dây sắt.
  • (Động) Quây, nhốt. ◎Như: bả kê áp khuyên trụ 把雞鴨圈住 nhốt gà vịt lại.
  • (Động) Rào, bao quanh. ◎Như: bả giá khối địa khuyên khởi lai 把這塊地圈起來 rào miếng đất này lại, khuyên trì kiến ốc 圈池建屋 rào ao cất nhà.
  • (Động) Đánh dấu vòng tròn nhỏ cạnh câu văn, cho biết câu văn hay. ◎Như: khuyên điểm 圈點 đánh dấu khuyên và dấu điểm ghi chỗ văn hay.