Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 囹LINH
Hán

LINH- Số nét: 08 - Bộ: VI 囗

ONレイ
  • "Linh ngữ" 囹圄 nhà tù (nhà pha).