Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 圉NGỮ
Hán

NGỮ- Số nét: 11 - Bộ: VI 囗

ONギョ, ゴ
KUN圉い うまかい
  ひとや
  • Người bồi ngựa.
  • Bờ cõi, như "liêu cố ngô ngữ" 聊固吾圉 gọi là bền giữ bờ cõi ta.