Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 囗VI
Hán

VI- Số nét: 03 - Bộ: VI 囗

ONイ, コク
KUN くにがまえ
  • Cổ văn là chữ "vi" 圍.