Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 韋VI
Hán

VI- Số nét: 10 - Bộ: VI 韋

ON
KUN韋く そむく
  なめしがわ
  • Da đã thuộc mềm nhũn.
  • Trái, cùng nghĩa với chữ "vi" 違.